Orkdal IL > HOVEDLAG > Årsmelding OIL hovedlag 2014

Årsmelding OIL hovedlag 2014

24.04.2015

Torsdag 23. april avholdt Orkdal IL hovedlag sitt årsmøte for 2015. Under årsmøtet ble årsmeldinger for 2014 lest opp. Her kan dere se årsmeldingen.

Årsmelding 2014 Orkdal Idrettslag hovedlaget

Styrearbeid:

I hovedstyret er det avholdt 8 styremøter og 76 saker er behandlet. Vi kan også i år se tilbake på et år med stor aktivitet i hovedlaget og i alle avdelinger.

Medlemstallet i Orkdal Idrettslag pr. 31. desember 2014 er 1159. Det er fordelt på jenter 0 – 19 år 171, damer 20 år og eldre 291. Gutter 0 – 19 år 268, herrer 20 år og eldre 429. Tallene er hentet fra idrettsregistreringen som alle avdelinger har utført i januar 2015.

Det er en økning på 51 i forhold til årsmøtet i 2014.

Sportslig aktivitet:

2014 har vært et godt sportslig år for Orkdal Idrettslag. Det gjelder for alle avdelinger.

For skiavdelinga har det vært en vinter med store utfordringer i forhold til snø. Selv om Knyken skisenter ligger i et område der det normalt er godt med snø på vinteren, ble det i år også en strekt redusert sesong. Det gir store utfordringer til de som driver med vintersport, og ikke minst vil det påvirke rekrutteringen. Men selv om det har vært store utfordringer, så har skiinteressen vært upåklagelig. I likhet med skiavdelinga, er fotballavdelinga meget aktiv. De har en stor stab med trenere, ledere og aktive. Alle gjør en fantastisk flott jobb for våre barn. Som kjent har vi et samarbeid med Orkla Fotballklubb, samarbeidet fungerer godt og bidrar til lek og utvikling for alle som ønsker et tilbud innen fotball. Det samme gjelder for både håndball og trim/friidrett. Håndball er inne i sin andre sesong med samarbeid mellom OIL og OIF, det er et samarbeid som gir gode verdier for begge klubber og resultatene er meget gode. Trim/friidrett har sine vante aktiviteter og tradisjonelle konkurranser. Knyken Rundt, Orklamarsjen, Geitbutrimmen, kjentmannsposter og turorientering. Turorienteringen er et prosjekt sammen med OIF. OIL legger stor vekt på et godt og konstruktiv samarbeid med våre naboklubber, både når det gjelder det sportslige og det administrative. Vi henviser til avdelingenes årsmeldinger for en mere detaljert beskrivelse av idrettsprestasjonene i OIL. 

Anlegg:

Idrettslaget har to anlegg, Orkdalsbanken stadion og Knyken skisenter. Det er anlegg som er meget populære for alle aldersgrupper. Orkdalsbanken stadion er utvidet med et garasjebygg. Behovet for lagringsplass vokser med investeringer av nytt utstyr, utstyr som kreves for å drive et anlegg som Orkdalsbanken stadion. I løpet av innværende år, er det planer om å beise gjerdet og foreta nødvendig vedlikehold på hele anlegget. Det arbeides med planer om en fornying av garderobeanlegget, en gruppe har fått i oppgave å utarbeide planer og kostnadskalkyler.

Knyken skisenter er et helårs skisenter som blir brukt av alle aldersgrupper både sommer og vinter. Etter at Knyken skisenter ble kjent via TV, har oppmerksomheten og interessen vokst voldsomt. Det kommer forespørsler fra hele Norge, i tillegg noen fra utlandet. Det er alle aldersgrupper som bruker anlegget, barnehager, barneskoler, ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøyskoler, rekrutter, landslag og eldre mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Garasjegjengen og Knykenfolket har blitt et begrep, mange uttrykker stor beundring i forhold til den kultur som er skapt både ved Orkdalsbanken stadion og Knyken skisenter.

Overnattingsplassene i Knyken som var planlagt for et år siden, er ferdige. Det har blitt 5 rom med til sammen 26 sengeplasser. I tillegg er det oppholdsrom, toalett og vaskerom. Vi skal ikke konkurrere med de som driver profesjonelt med pensjonat og overnatting i Orkdal, vi ønsker å gi et tilbud til de mange som ville bo i anlegget og benytte flatseng til overnatting.

Sponsorer:

Vi merker større velvilje i forhold til å støtte Orkdal Idrettslag. To fantastiske anlegg og Knykenfolket med prisen «Årets ildsjel» i 2014, har virket inn på en positiv måte. Begge anlegg nyter stor anerkjennelse i forhold til kvalitet og funksjonalitet. Vi skal ikke underslå at Orkdalsbanken stadion har en viss effekt av at Nils Arne Eggen har vår arena som sin hjemmebane for Orkla Fotballklubb. Knyken skisenter er kjent i hele Norge, men også i utlandet. Det betyr at mange ønsker å besøke anlegget, det igjen gjør sponsormarkedet mere interessant. Våre største sponsorer som bl.a. Orkdal Sparebank, Gjensidige Orkla, Orkdal Energi, avisa Sør-Trøndelag og Coop Orkla & Møre støtter laget på en uvurderlig måte. Oil har også mange mindre sponsorer som er meget viktig i forhold til både drift og nye investeringer.

Idrettslagets hjemmeside:

Informasjon og kunngjøringer er viktig. I vår tid skjer dette elektronisk, en veldrevet hjemmeside har stor betydning. Orkdal Idrettslags hjemmeside har fått mange gode tilbakemeldinger på hvordan den drives og ikke minst oppdateres. Vår nettredaktør Knut Arne Bakke gjør en uvurderlig jobb for idrettslaget. Styret retter en stor takk til Knut Arne for arbeidet med lagets hjemmeside.

Grunneiere:

I 2013 overtok Orkdal kommune ansvaret for alle leieavtaler i Knyken skisenter, det har vist seg å være en suksess. Kommunen har kjøpt flere områder i Knyken skisenter, for andre områder har de inngått leieavtaler. Vi kan nå se tilbake på i overkant av et år med denne konstellasjonen, og det fungerer meget godt.

Sommerlagring av snø:

Orkdal Idrettslag har etablert et samarbeid med Trondheim bydrift, Granåsen skisenter og HAMOS om sommerlagring av snø. Det finnes et godt egnet område for snølagring i Knyken, grunneieren er meget positiv. Vi opplever store utfordringer i forhold til snøforhold i vinterhalvåret. De to siste vintrene har det vært svært snøfattig, det betyr en stor risiko ved å ta ansvar for arrangement. Siste sesong hadde vi Norges Cup i skiskyting, det var så tidlig som 3. og 4. januar. Vi klarte å arrangere Norges Cupen med lån av snøkanon fra Trondheim bydrift. Vi har utarbeidet to forslag i forhold til snølagring i Knyken, alt. 1 innebærer 9500 kbm med snø, alt. 2 17000 kbm. Kostnadskalkyler for investeringer til prosjektene er på kr.450.000,-.

Driftskostnader er regnet til kr. 151.000,- for alt. 1 og kr. 289.000,- for alt. 2.

Forslagene er presentert for Kulturutvalget i Orkdal kommune, det ble gitt gode tilbakemeldinger. Vi ble anbefalt og presentere dette for et samlet kommunestyre.

Ny løypemaskin:

I 2014 tok Ansgar Selstø et initiativ til å bytte ut den miste løypemaskina vi har i Knyken skisenter. Det ble innhentet flere tilbud, og valget falt på en ny Prinoth Husky.

Den gamle ble solgt til den nye eieren på Høgkjølen parkering. Det eksisterer en prøveordning i forhold til spillemidler på innkjøp av løypemaskiner, vi fikk

kr. 250.000,-. Orkdal kommune støttet også innkjøpet med kr. 300.000,- Resten er finansiert med private innsamlede midler, gaver og salg av gammel maskin. Den største private giveren er Elling Eriksen, han støttet idrettslaget med et større pengebeløp.

Ansgar Selstø har gjort en fantastisk innsats i forhold til anskaffelse ny løypemaskin, hans arbeid gjør at laget slipper å låne penger til kjøpet, alt er fullfinansiert.

Sertifisering av anlegg:

Orkdal Idrettslag har laget en omfattende søknad om å få tildelt NM både i skiskyting og i langrenn. Vi har mottatt positive tilbakemeldinger, men det kreves sertifisering av løypetraseer og stadion. For skiskyting har vi skrevet søknad, de har vært i Knyken på befaring. En foreløpig rapport har kommet, den beskriver Knyken skisenter som godt egnet til store arrangement, c-lisens og sertifisering vil bli oversendt. Hermod Bjørkestøl fra NSF og Erik Andresen fra STSK er med oss i arbeidet med å sertifisere løypetraseer og stadion for større langrennskonkurranser. Vi har hatt flere møter, det siste møtet er planlagt i mai, NRK vil bli invitert til å delta.

Orkdal kommune:

Orkdal kommune er en meget viktig samarbeidspartner og støttespiller til kultur- og idrett. Orkdal blir betegnet som idrettskommune nr. 1 i Sør-Trøndelag fylke. Orkdal idrettslag nyter godt av kommunens mange bidrag både til sportslig aktiviteter, investeringer og drift. Styret vil takke både administrasjonen og politikerne i kommunen for deres innsats for vårt idrettslag.

Kulturprisen 2014:

Kulturutvalget i Orkdal kommune tildelte Orkanger Idrettsforening og Orkdal Idrettslag kommunens kulturpris for 2014. Vi fikk diplom og 15.000 kroner, prisen ble utdelt ved en høytidelighet i Orkdal kulturhuset den 4. november. Det er en pris som kom overraskende, men en pris som vi setter meget høyt.

Knykenfolket og garasjegjengen:

Dugnadsvirksomheten i Orkdal Idrettslag blomstrer som aldri før, her er det ikke snakk om å hvile på sine laurbær. Det finnes etter hvert mange hedersbevis på dugnadsinnsatsen i laget, men arbeidet fortsetter både ved Orkdalsbanken stadion og i Knyken skisenter. Styret vil berømme alle frivillige som arbeider gratis for idrettslaget, uten deres innsats har det ikke vært mulig å drifte to så store anlegg, tusen takk.

Arrangement:

Vi kan se tilbake på nok et aktivt år med mange arrangement både ved Orkdalsbanken stadion og i Knyken skisenter. I Knyken skisenter er pågangen så stor at vi ikke klarer å innfri alle ønsker om å besøke anlegget. Vi kan nevne noen arrangement og besøk i Knyken i 2014: Orklarittet, Knyken for alle, kombinertlandslaget, rulleskikonkurranse, Granåsen skiteam, Trønderhopp, juniorlandslaget i skiskyting, rekruttlandslaget i skiskyting, Nord-Trøndelag skikrets, Toppidrettsveka, Fjellvåken 4H, Sør-Fron, Romerikshopp, Team Statkraft, Tolga og Vingelen hopp og Team Oppland. Ved Orkdalsbanken stadion er det aktivitet stort sett hver dag gjennom sesongen, fotballavdelinga må gjøre en god jobb i forhold til å planlegge banetid. Etterspørselen er større en det vi kan klare å innfri. Håndballavdelinga er avhengig av å leie halltid til sine kamper og arrangement, de benytter seg av Sondrehallen og Orklahallen. Trim/friidrett har større valgmuligheter, de benytter seg av naturen og åpent terreng.

Økonomi:

Vår fantastiske regnskapssjef gjennom mange år, Oddvar Gjerstad, måtte gi seg i løpet av 2014. Oddvar har gjort en uvurderlig innsats for Orkdal Idrettslag gjennom mange år, vår styreleder takket Oddvar for innsatsen under årsmøtet i 2014. Det ble utlyst en anbudsrunde for å skaffe ny regnskapsfører. Orkdal Regnskapskontor AS vant konkurransen, de har nå jobbet ca. ett år med vårt regnskap, styret er meget god fornøyd med den jobben de gjør. Ved alle styremøter er det fortsatt en fast post på dagsorden, status økonomi. Representanten fra Orkdal Regnskapskontor deltar på de fleste styremøter, hun gir sammen med hovedlagets kasserer en status og oversikt. Det er en meget god og betryggende måte å arbeide på. Orkdal Idrettslag har en god og sunn økonomi, vi henviser til regnskap og revisorrapport.

Utfordringer:

Vi register at flere idrettslag ansetter daglig leder eller andre faste ansatte til å gjøre arbeidet for laget/klubben. Det betyr at kravene og oppgavene blir større for hvert år. Styret for Orkdal Idrettslag har tidligere pekt på store utfordringer i forhold til nye systemer som er ment som en forenkling, men oppleves som det motsatte. Vi har stor forståelse for at kravene skjerpes, men det fører til større utfordringer i forhold til å få frivillige til å gjøre en jobb. Fokus på økonomi er naturlig nok en prioritert oppgave, men det må ikke komme så langt at det går på bekostning av idrettsaktiviteter.

Noen nevnt – ingen glemt:

I all hovedsak drives idrettslag på dugnad, også OIL, og som det er redegjort for i årsberetningen. Styret vil imidlertid nevne to personer som er nøkkelpersoner for driften av OIL – dette er Magne Fossbakk og Thor Arne Johnsen. Disse to herrer har også i 2014 stått på og lagt ned et betydelig arbeid for OIL, styret ønsker å rette en spesiell takk for innsatsen til disse to.

I tillegg vil styret vil takke alle avdelinger, tillitsvalgte, dugnadsfolk, sponsorer, samarbeidspartnere, offentlige myndigheter, ansatte og aktive for den innsats som er gjort i siste årsmøteperiode.

Det nye styret ønskes lykke til med det videre arbeid for Orkdal Idrettslag.

Styret i Orkdal Idrettslag

Oddbjørn Almli    Ingrid Fagerli    Kjersti Lund Olsen  Kari Fossum  Ansgar Selstø

Styreleder           Nestleder         Sekretær        Kasserer        Styremedlem

Torodd Asphjell    Ola D. Johansen   Hugo Jonli       Randi Fagerholt    Gudny Holden

Styremedlem        Leder ski              Leder fotball    Leder håndball      Leder trim/friidrett

Thor Arne Johnsen                                                                                     Magne Fossbakk

Leder anlegg                                                                                                Daglig leder
Relaterte saker:

19.08.2022
Orkdal IL støtter opp om OrklandsPride
Denne uka arrangeres OrklandsPride 2022, en markering av mangfoldet i...

Les mer…

29.03.2022
Hanne mottok OIL sin prestasjonspokal for 2021
Denne uka holdt Orkdal Idrettslag sitt årsmøte i Knyken skisenter.

Les mer…

18.03.2022
Bli OIL-medlem, og fortsett ditt medlemskap
I Orkdal Idrettslag er vi glade for at så mange...

Les mer…

15.03.2022
Idrettslotteriet har fått en vinner
I 2019 gikk Orkanger IF, Orkdal IL og Orkla FK...

Les mer…

01.03.2022
Velkommen til møte om ny hall på Follo
Plassering av ny storhall på Follo betyr bruk av...

Les mer…

01.03.2022
Velkommen til åpent møte om VM på ski!
Nå inviteres alle som gleder seg til et nytt VM...

Les mer…

28.02.2022
Årsmøte og avdelingsmøter i Orkdal Idrettslag
Årsmøte i Orkdal Idrettslag er mandag 28. mars kl. 18.00

Les mer…

19.01.2022
Minnene om æresmedlemmet vil alltid være med oss
Det var med stor sorg at alle vi i Orkdal...

Les mer…

23.12.2021
God jul alle idrettsvenner!
Det blir kvit jul i Orkland i år! De siste...

Les mer…

Vil du være med og støtte oss?

 

Grasrot Plakat Helside

Orkdal I.L. Ski selger Ullmax.
Handle og støtt oss nå!

 

ullmax logo new hvit

Våre hovedsamarbeidspartnere